ชมความงามอันน่าหวาดเสียวของเมเตโอรา อารามลอยฟ้าเหนือผาหินในกรีซ หนึ่งในมรดกโลกที่ควรไปชมด้วยตาสักครั้ง
เมเตโอรา

เมโตโอรา (Meteora) เป็นกลุ่มผาหินสูงลักษณะเหมือนแท่นศิลา ใจกลางประเทศกรีซ คาดว่าก่อตัวขึ้นในช่วง 5,000 – 50,000 ปีที่แล้ว มีกลุ่มอารามลอยฟ้า 24 แห่ง ถูกสร้างขึ้นเหนือผาหินเหล่านั้น นับเป็นที่ตั้งศาสนสถานของอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและถูกจัดเป็นหนึ่งในมรดกโลกโดย UNESCO รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อ ที่มีคนไปเยือนตลอดทั้งปี

ในคริสศตวรรษที่ 9 กลุ่มนักบวชที่เคร่งครัดและละทิ้งทางโลกได้เข้ามาอยู่อาศัย ด้วยความที่มันสูงมากและเป็นพื้นที่วิเวก (อารามสูงสุด 550 เมตร) ทำให้พวกเขาอยู่อย่างสงบไร้คนรบกวน และในช่วงปลายคริสศตวรรษที่ 11 ถึงต้น คริสศตวรรษที่ 12 ก็ได้มีการเริ่มต้นสร้างอารามทางศาสนาขึ้นมาด้วยกลุ่มนักบวชที่ศรัทธา

ปัจจุบันมีอารามลอยฟ้าในพื้นที่เมโตโอรา 6 อาราม ที่ยังมีสภาพสมบูรณ์และยังคงใช้เป็นสถานที่พำนักของนักบวช หรือโรงเรียนสอนศาสนา โดยประชากรที่อาศัยอยู่มีเพียง 56 คน คือ พระ 15 รูป ในอาราม 4 แห่ง และแม่ชี 41 รูป ในอาราม 2 แห่ง